START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        
 VÄXTLOKALER


Intressanta växtlokaler att besöka i Jönköpingstrakten

BOTANISKA UTFLYKTSOMRÅDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN efter förslag till Smålands Flora, Hans Thulin, december 2002.
1. KOMOSSE. Ett av Sydsveriges största myrkomplex med olika typer av våtmark : öppna mossar, kärr, sumpskog, mader längs vattendrag. Blandning av västliga och östliga, nordliga och sydliga växtarter.
2. DUMME MOSSE. Också ett varierat våtmarkskomplex med stora myrar, kal högmosse näringsfattiga kärr, medelrikkärr mm.
3. TABERG. Speciell flora genom bergarten titanmagnetitolivinit med kalkinslag, speciella ormbunkar, mossor och därmed en rik flora i övrigt.
4. TABERG - KÅPERYDS RASBRANT. Intressant rasbrantflora nedanför Kåperyds ängar och utmed järnvägen.
5. KÅPERYDS ÄNGAR. Ängsflora, lövhagar med hassel, slåttermarker på näringsrik berggrund, strandängar utmed å.
6. VISINGSÖ. Ett öppet jordbrukslandskap på speciell berggrund - Visingsöformationen, som vittrar lätt och ger upphov till artrikhet beträffande blomväxter och även lavar, ekskog. Erstadkärret i norr med en intressant inlandslokal för havsstrandväxter.
7. VISTA KULLE - KVISÅSEN - RUDU. Kalk- och hävdgynnade torrängsväxter på grönstensberggrund. Artrik flora med även lundinslag.
8. HUSKVARNABERGEN. En del av östra Vätterstrandens förkastningsområde med kalkrika grönstenar, därmed artrik flora. Rasbranter, dalar, odlingsmark med öppna områden. Lövskog.
9. STRANDS RAVIN. Bäckravin med ädellövträd, rik rasbrantflora, lundflora. Intressant vårflora.
10. KABBARP. Öster om Gränna med riklig förekomst av Adam och Eva. Ogödslad betesmark, hällmarker, hagmarker.
11. VATTENLEDNINGSPARKEN. Nära Jönköpings centrum med ett lövträdsdominerat skogsområde som tidigare varit betes- och slåttermark. Klibbalsumpskog, ek, gran, björkskog, buskar med lundflora och hassel. Översilade branter med bäckar, forsar och speciell flora.
12. ROCKSJÖNS STRÄNDER. I centrala Jönköping, särskilt östra och norra stranden. Omgivande våtmarker med vassar, alkärr och mycket varierad flora och intressanta arter.
13. STRÖMSBERGSSKOGEN. På sluttningen ner mot Vättern och Jönköping. Tidigare slåtter och betesmark, invandrad lövskog. Bäckar, raviner, bördig moränlera ger frodig hasselrik ek- och björkskog. Buskflora, lundflora riklig och intressant.
14. BONDBERGET. Ett naturreservat mellan Huskvarna och Jönköping. Lövskog huvudsakligen med graninslag, intressant lundmiljö. Raviner, branter. Även betesmarker och åkermark. Stora ekar.
15. GIRABÄCKEN. Norr om Uppgränna med Visingsöformationens berggrund. En utpräglad ravin med frodig ädellövskog och fin flora med näringskrävande lundörter, buskflora.
16. LANDSJÖNS STRÄNDER. Riklig och intressant vattenväxtflora, ishavsrelikter i en näringsrik sjö, särskilt södra och östra stränderna.
17. NYPONKULLEN . Ett grönstensmassiv i Norrahammar med lundflora, vårflora. Lövskog.